Regulamin gry Pisząc inaczej

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady korzystania z gry Pisząc inaczej.

I. DEFINICJE

Na potrzeby Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmą następujące znaczenie:

  1. Gra – gra mobilna Pisząc inaczej, umożliwiająca użytkownikom korzystanie z Usług;
  2. Operator – Ermlab sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie, adres korespondencyjny ul.Trylińskiego 16, 10-683 Olsztyn, NIP: 7393868502, będący właścicielem praw do gry i dostawcą Usług.
  3. Użytkownik – osoba, która zainstalowała i uruchomiła Grę.
  4. Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem Gry,, które polegają w szczególności na:
   • umożliwieniu rywalizacji z innymi użytkownikami w grze słownej
   • otrzymywanie powiadomień o wydarzeniach w Grze.

II. URUCHOMIENIE GRY

 1. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Gra musi być wyposażone co najmniej w system operacyjny Android w wersji 6.0  lub wyższej.
 2. Do uruchomienia i prawidłowego działania Gry niezbędne jest aktywne połączenie internetowe. Koszty transmisji danych pokrywają użytkownicy we własnym zakresie.
 3. Celem uruchomienia Gry należy pobrać ją przy pomocy aplikacji Google Play. Zabronione jest pozyskiwanie oraz korzystanie z Gry pozyskanej w jakikolwiek inny sposób.
 4. Korzystanie z Gry wymaga założenia konta użytkownika. Konto może być utworzone:
  • przez połączenie z kontem użytkownika w serwisie Facebook.
 5. Warunkiem utworzenia konta w każdym z wariantów jest uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 6. Użytkownik przez rejestrację konta w Grze oświadcza, że:
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych (ukończył 18 lat)
  • posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych (ukończył 13 lat) i uzyskał zgodę rodzica lub opiekuna na akceptację Regulaminu.

III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Gry w sposób zgodny z obowiązującym prawem i dobrymi obyczajami, unikając naruszania praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci Operatora oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Usługi lub jej składowych, a także nie dokonywać samowolnej ingerencji w kształt lub treść Gry.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za negatywne skutki naruszenia Regulaminu względem Operatora oraz osób trzecich. W razie naruszenia Regulaminu przez użytkownika, Operator może zawiesić lub usunąć konto.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie systemów telekomunikacyjnych, platform dystrybucji aplikacji mobilnych oraz oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika.

IV. PRAWA AUTORSKIE

 1. Gra, w szczególności kod źródłowy oraz interfejs i poszczególne jego elementy stanowią utwory podlegające ochronie prawa autorskiego, prawa do których przysługują Operatorowi.
 2. Przez uruchomienie Gry Użytkownikowi udziela się licencji do osobistego, niekomercyjnego korzystania z Gry.

V. DODAWANIE TREŚCI PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1. Gra umożliwia użytkownikowi samodzielne dodawanie parafraz.
 2. Użytkownik przed dodaniem parafrazy zobowiązany jest potwierdzić, iż zapoznał się z wytycznymi w zakresie praw autorskich.
 3. Przez dodanie parafrazy Użytkownik udziela Operatorowi nieodwołalnego upoważnienia do korzystania z dodanej parafrazy celem wykorzystania w Grze, w tym do jej dowolnej modyfikacji oraz innego dowolnego wykorzystania parafrazy przez Operatora poza Grą, w tym w celach komercyjnych.
 4. Zabronione jest wprowadzanie do Gry danych osób trzecich.
 5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgodność z prawem treści wprowadzanych do Gry, zarówno w zakresie wprowadzanych danych osobowych oraz treści parafraz.
 6. Każda osoba może zgłosić zastrzeżenia dotyczące treści parafraz lub naruszenia praw autorskich. Zgłoszenia można dokonać w formie pisemnej na adres Operatora, pod adresem e-mail office@ermlab.com albo bezpośrednio w Grze, przez funkcjonalność „zgłoś” dostępną po zakończeniu etapu zgadywania.

VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Operator.
 2. Operator zapewnia wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182), w szczególności prawo wglądu do własnych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 3. Dane osobowe zbierane są przez Operatora, w celu umożliwienia użytkownikom korzystania z Gry. Dane te mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 4. Dane w postaci płci i wieku użytkownika mogą być wykorzystywane przez Operatora do tworzenia zanonimizowanych statystyk zbiorczych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Uwagi w zakresie działania Gry wnosić można w formie pisemnej na adres Operatora lub pod adresem e-mail office@ermlab.com. Uwagi rozpatrywane są w ciągu 28 dni od dnia otrzymania wiadomości przez Operatora.
 3. Regulamin może ulec zmianie w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Grze.
 4. Operator zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego bezpośrednio w Grze.

Dodaj komentarz